گرایش آنالوگ (مدارهای مجتمع الکترونیک) چیست؟

مهندسی برق  شامل چه گرایش هایی می باشد؟  مهندسی برق شامل چهار گرایش اصلی قدرت ، کنترل ، مخابرات و الکترونیک و چندین زیر شاخه فرعی از جمله مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) ، مکاترونیک ، راه آهن برقی ، مدیریت انرژی ، مهندسی راکتور  مهندسی پرتو پزشکی ، کاربرد پرتوها ، مهندسی هسته ای ، مهندسی […]