نرم افزار ABAQUS چیست و چه کاربردهایی دارد؟

تمام اجزای دنیای پیرامون ما از جزئی ترین تا غول پیکرترین اجزای آن دارای برهمکنش های مکانیکی می باشند. در دنیای مهندسی مدل سازی این برهمکنش ها و پیش بینی نتایج می تواند نقش بسزایی در بهبود عملکرد و نتایج در دنیای واقعی داشته باشد. در این زمینه نرم افزار  ABAQUS  (آباکوس) به دنیا معرفی […]